Podręczniki szkolne

Jak podręcznik szkolny pomaga przyswajać wiedzę?

Funkcja samokształceniowa podręczników dotyczy procesów samodzielnego zdobywania nowej wiedzy oraz rozwijania umiejętności umysłowych i praktycznych. Warunkami realizacji funkcji samokształceniowej podręcznika szkolnego są wspieranie pozytywnej motywacji do pracy (uczenia się), zachęcanie do aktywności i samodzielności.

W jaki sposób jeszcze podręczniki motywują do pracy?

Zadaniem podręczników jest wzbudzenie zainteresowania ucznia problemem, zachęcenie do dalszych poszukiwań na określony temat, a także problemowa prezentacja materiału z wieloma pytaniami, zachęcenie do dalszych poszukiwań. Liczy się tutaj także wykazanie możliwości praktycznego zastosowania materiału nauczania oraz rozwiązywanie problemów.

Jak podręczniki przekazują wiedzę?

Przekazywanie wiedzy realizowane jest przez:

  • odwoływanie się do wiedzy, którą uczeń posiada;
  • wykazywanie się utrwalaniem treści;
  • akcentowanie treści szczególnie ważnych;
  • rozwijanie własnego systemu kontroli ucznia.

Jak są skonstruowane dobre podręczniki?

Elementy strukturalne podręcznika, które wspomagają realizację tych zadań to przedmowa, wstęp, indeksy, bloki syntetyzujące i uogólniające, bloki ćwiczeniowe, bloki kontrolne, bloki rozszerzające, słowniczek podstawowych pojęć, indeks tematów, odsyłacze, a także elementy spajające materiał nauczania.

Czy podręczniki wychowują dzieci?

Funkcja wychowawcza podręczników nie jest oczywista. Nie wszyscy wychowawcy wyróżniają tę funkcję jako odrębną lub niezależną od pozostałych. Funkcja ta obejmuje całokształt zagadnień związanych z charakterem treści i podejściem do nich oraz ma wpływ na kształtowanie określonych postaw uczniów wobec otaczającej ich rzeczywistości społeczno-przyrodniczej. Znaczenie tej funkcji stopniowo rośnie wraz ze stopniowym rozwojem omówionych wcześniej funkcji: informacyjnej, edukacyjnej, motywacyjnej i samokształceniowej. Warunki do spełnienia funkcji wychowawczej pojawią się wówczas, gdy podręczniki szkolne ze strony www.taniaksiazka.pl będzie charakteryzował się płynnym doborem treści pod względem badawczym i dydaktycznym; uwrażliwieniem uczniów na problemy społeczne i ekologiczne; podkreśleniem autorytetu roli myśli naukowej w ujęciu naukowym i we współczesnym świecie oraz ukazaniem miejsca człowieka we współczesnym świecie. Funkcja edukacyjna podręcznika szkolnego obejmuje cały szereg zagadnień związanych zarówno z charakterem treści, jak i z jego podejściem do kształtowania różnych postaw uczniów wobec rzeczywistości społecznej, przyrodniczej i technicznej ich otoczenia.

 

Podręczniki szkolne

Czym jest podręcznik szkolny?

Podręcznik (najczęściej podręcznik uniwersalny) jest pierwszym kontaktem ucznia z przedmiotem szkolnym i uważa się, że ten kontakt wnosi wiele z tego, co uczeń potem wykaże w przyszłości. Atrakcyjny, przemyślany i ciekawy podręcznik przygotowany i wydany będzie zawsze o wiele skuteczniejszy w procesie kształcenia niż szary, bezbarwny podręcznik pozbawiony mocnego wyrazu.

Do czego zalicza się podręcznik?

Ogólna i szczegółowa definicja podręcznika w odniesieniu do teorii podręcznika szkolnego. Wszelkie podręczniki szkolne zaliczane są do grupy pomocy dydaktycznych i w świetle aktualnej wiedzy na ich temat definiowane są jako komunikaty skomponowane w różnych językach i umieszczone na różnych rodzajach nośników. Wyróżniamy podręcznik drukowany (tradycyjna forma książki), a także elektroniczny e-booki.

Definicja podręcznika, czyli co to jest?

Niezależnie od tego, jak powstał, podręcznik jest publikacją (inaczej mówiąc przekazem) stworzoną przez autora dla osiągnięcia określonych celów dydaktycznych i wychowawczych. Uwaga: w analizach historycznych stosuje się wąskie pojęcie “podręcznika szkolnego” jako równoważne z pojęciem “podręcznika”. W rzeczywistości od bardzo dawna podręcznik był książką ucznia. Obecnie podręcznik jest tylko (wciąż podstawowym) rodzajem podręcznika szkolnego. Podręcznik to książka szkolna, która zawiera wybór najważniejszych informacji na tematy z danej dziedziny wiedzy i jest ściśle związana z przebiegiem i programem nauczania danego przedmiotu.

Jakie zadania są stawiane przed podręcznikiem?


Celem przygotowanego podręcznika powinno być szybkie uporządkowanie i wygodne ramy mnemotechniczne dla kursu w sposób możliwie zwięzły i uporządkowany. Tym samym podręcznik powinien być dla ucznia przewodnikiem w poznawaniu świata, czyli:

  • otwartym dostępem do faktów przyrodniczych, społecznych i kulturowych;
  • ułatwiającym studiowanie i uczenie się;
  • jednocześnie kształtującym umiejętności;
  • rozwijającym zainteresowania i gotowość do samokształcenia.

W klasycznym ujęciu można przyjąć, że każdy podręcznik szkolny to publikacja mająca spełniać intencjonalną rolę dydaktyczno-filozoficzną. Powinien on charakteryzować się doborem materiału określonego odpowiednimi przepisami normatywnymi oraz sposobem prezentacji tego materiału zgodnym z przyjętymi zasadami i celami kształcenia; powinien mu towarzyszyć przekaz redakcyjny ułatwiający uczącemu się przyswojenie treści podręcznika.

 

Podręczniki szkolne

Ogólna definicja podręcznika i jego znaczenia w edukacji

Współcześnie podręcznik to publikacja celowo przygotowana przez autora do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych określonych w programie nauczania (i podstawie programowej) poprzez przedstawienie w sposób całościowy i szczegółowy (w inny sposób) treści nauczania na ściśle określonym poziomie edukacji szkolnej na czas pozostały do dyspozycji ucznia.

Co charakteryzuje podręcznik?

W tej definicji można wyróżnić dwa ogólne warunki podręcznika. Mamy tutaj ścisły związek z podstawą programową i szczegółowym programem nauczania danego przedmiotu szkolnego. Znaczenie ma też poziom kształcenia, który z kolei wskazuje na adresata. Na potrzeby teorii i praktyki edukacyjnej można obecnie przyjąć, że podręcznik to publikacja, która spełnia następujące warunki. Po pierwsze, jest narzędziem dydaktycznym w postaci określonego, kompleksowego zestawu informacji, tworzonego w ścisłym powiązaniu z materiałem nauczania i szczegółowymi celami przedmiotowymi danego poziomu kształcenia (zawierającego co najmniej jeden zestaw treści danej podstawy programowej w jej rocznym wymiarze). Po drugie, podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) są opracowaniem skierowanym do konkretnego adresata, czyli ucznia (i/lub nauczyciela), opisanymi cechami i potrzebami charakterystycznymi dla rozwoju psychofizycznego dla danej grupy wiekowej.

Jaka jest typowa struktura i wygląd podręcznika?

Podręcznik ma strukturę odzwierciedlającą określoną teorię wybranego kształcenia, a jego treść jest uporządkowana. Tym samym ma on postać nie tylko książki papierowej, co znaczy, że może być dostarczona w wersji niepapierowej (“elektronicznej”), najczęściej w postaci kompletnego zestawu, czyli systemu opracowań dydaktycznych.

Jakie jest miejsce podręcznika w edukacji?

Teoria podręcznika szkolnego jako subdyscypliny pedagogiki prowadzi do pytań o miejsce wszelkiego typu publikacji w systemie wiedzy pedagogicznej, w tym jakie są usytuowane i rzeczywiste funkcje podręcznika szkolnego w pracy dydaktycznej i procesie kształcenia; jak podręcznik szkolny powinien odnosić się do treści zawartych w podstawie programowej i programie nauczania; w jakim kierunku powinna pójść jego trwała zmiana?

Rozwój teorii technicznych środków dydaktycznych

Rozwój technologii jest niezbędny dla rozwoju formy i funkcji konkretnej książki, w tym podręcznika i jego rodzajów. Pojęcie technicznych środków dydaktycznych obejmuje trzy współzależne elementy, czyli wiadomość, treść danego środka przekazu, przekazywana jako zespół bodźców zmysłowych.