Podręczniki szkolne

Ogólna definicja podręcznika i jego znaczenia w edukacji

Współcześnie podręcznik to publikacja celowo przygotowana przez autora do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych określonych w programie nauczania (i podstawie programowej) poprzez przedstawienie w sposób całościowy i szczegółowy (w inny sposób) treści nauczania na ściśle określonym poziomie edukacji szkolnej na czas pozostały do dyspozycji ucznia.

Co charakteryzuje podręcznik?

W tej definicji można wyróżnić dwa ogólne warunki podręcznika. Mamy tutaj ścisły związek z podstawą programową i szczegółowym programem nauczania danego przedmiotu szkolnego. Znaczenie ma też poziom kształcenia, który z kolei wskazuje na adresata. Na potrzeby teorii i praktyki edukacyjnej można obecnie przyjąć, że podręcznik to publikacja, która spełnia następujące warunki. Po pierwsze, jest narzędziem dydaktycznym w postaci określonego, kompleksowego zestawu informacji, tworzonego w ścisłym powiązaniu z materiałem nauczania i szczegółowymi celami przedmiotowymi danego poziomu kształcenia (zawierającego co najmniej jeden zestaw treści danej podstawy programowej w jej rocznym wymiarze). Po drugie, podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) są opracowaniem skierowanym do konkretnego adresata, czyli ucznia (i/lub nauczyciela), opisanymi cechami i potrzebami charakterystycznymi dla rozwoju psychofizycznego dla danej grupy wiekowej.

Jaka jest typowa struktura i wygląd podręcznika?

Podręcznik ma strukturę odzwierciedlającą określoną teorię wybranego kształcenia, a jego treść jest uporządkowana. Tym samym ma on postać nie tylko książki papierowej, co znaczy, że może być dostarczona w wersji niepapierowej (“elektronicznej”), najczęściej w postaci kompletnego zestawu, czyli systemu opracowań dydaktycznych.

Jakie jest miejsce podręcznika w edukacji?

Teoria podręcznika szkolnego jako subdyscypliny pedagogiki prowadzi do pytań o miejsce wszelkiego typu publikacji w systemie wiedzy pedagogicznej, w tym jakie są usytuowane i rzeczywiste funkcje podręcznika szkolnego w pracy dydaktycznej i procesie kształcenia; jak podręcznik szkolny powinien odnosić się do treści zawartych w podstawie programowej i programie nauczania; w jakim kierunku powinna pójść jego trwała zmiana?

Rozwój teorii technicznych środków dydaktycznych

Rozwój technologii jest niezbędny dla rozwoju formy i funkcji konkretnej książki, w tym podręcznika i jego rodzajów. Pojęcie technicznych środków dydaktycznych obejmuje trzy współzależne elementy, czyli wiadomość, treść danego środka przekazu, przekazywana jako zespół bodźców zmysłowych.