Funkcja samokształceniowa podręczników dotyczy procesów samodzielnego zdobywania nowej wiedzy oraz rozwijania umiejętności umysłowych i praktycznych. Warunkami realizacji funkcji samokształceniowej podręcznika szkolnego są wspieranie pozytywnej motywacji do pracy (uczenia się), zachęcanie do aktywności i samodzielności.

W jaki sposób jeszcze podręczniki motywują do pracy?

Zadaniem podręczników jest wzbudzenie zainteresowania ucznia problemem, zachęcenie do dalszych poszukiwań na określony temat, a także problemowa prezentacja materiału z wieloma pytaniami, zachęcenie do dalszych poszukiwań. Liczy się tutaj także wykazanie możliwości praktycznego zastosowania materiału nauczania oraz rozwiązywanie problemów.

Jak podręczniki przekazują wiedzę?

Przekazywanie wiedzy realizowane jest przez:

  • odwoływanie się do wiedzy, którą uczeń posiada;
  • wykazywanie się utrwalaniem treści;
  • akcentowanie treści szczególnie ważnych;
  • rozwijanie własnego systemu kontroli ucznia.

Jak są skonstruowane dobre podręczniki?

Elementy strukturalne podręcznika, które wspomagają realizację tych zadań to przedmowa, wstęp, indeksy, bloki syntetyzujące i uogólniające, bloki ćwiczeniowe, bloki kontrolne, bloki rozszerzające, słowniczek podstawowych pojęć, indeks tematów, odsyłacze, a także elementy spajające materiał nauczania.

Czy podręczniki wychowują dzieci?

Funkcja wychowawcza podręczników nie jest oczywista. Nie wszyscy wychowawcy wyróżniają tę funkcję jako odrębną lub niezależną od pozostałych. Funkcja ta obejmuje całokształt zagadnień związanych z charakterem treści i podejściem do nich oraz ma wpływ na kształtowanie określonych postaw uczniów wobec otaczającej ich rzeczywistości społeczno-przyrodniczej. Znaczenie tej funkcji stopniowo rośnie wraz ze stopniowym rozwojem omówionych wcześniej funkcji: informacyjnej, edukacyjnej, motywacyjnej i samokształceniowej. Warunki do spełnienia funkcji wychowawczej pojawią się wówczas, gdy podręczniki szkolne ze strony www.taniaksiazka.pl będzie charakteryzował się płynnym doborem treści pod względem badawczym i dydaktycznym; uwrażliwieniem uczniów na problemy społeczne i ekologiczne; podkreśleniem autorytetu roli myśli naukowej w ujęciu naukowym i we współczesnym świecie oraz ukazaniem miejsca człowieka we współczesnym świecie. Funkcja edukacyjna podręcznika szkolnego obejmuje cały szereg zagadnień związanych zarówno z charakterem treści, jak i z jego podejściem do kształtowania różnych postaw uczniów wobec rzeczywistości społecznej, przyrodniczej i technicznej ich otoczenia.